Bad Habits reviews

From Sands Zine

Se vi interrogassi sulle cose più importanti avvenute nel 1969 sono certo che nessuno di voi citerebbe la pubblicazione del doppio LP per solo sax alto di Anthony Braxton intitolato “For Alto”.
Andreste così a incappare nei miei pesanti rimbrotti, dal momento che reputo essere quel disco una delle opere musicali più importanti del secolo scorso. C’erano già stati, nevvero, strumentisti che si erano cimentati in esecuzioni per solo sax, ma si trattava di esperimenti occasionali laddove nel disco di Braxton c’è una progettualità che apre al solo strumentale, non solo relativamente agli strumenti a fiato, nuove prospettive. Aggiungerei infatti che la pratica del solo strumentale, in precedenza appannaggio soprattutto di tastieristi e chitarristi, dopo quel disco finì con l’essere applicata a ogni tipo di strumento musicale, cosicché quasi tutti gli strumentisti, mi sto riferendo all’ambito dell’improvvisazione, si sono prima o poi espressi utilizzando questa formula.
È quindi assai significativo questo lavoro che, dopo quasi mezzo secolo, ripropone con freschezza quasi inalterata proprio un set di improvvisazioni per solo sax alto.
In “Bad Habits” Ferlaino azzarda con successo una commistione fra la tradizione musicale della sua terra d’origine, la Calabria, e gli stili della musica improvvisata contemporanea, come sviluppo di una ricerca da lui effettuata presso la Reid School of Music di Edimburgo. Questa particolarità è un elemento di originalità e freschezza che sta indubbiamente alla base della riuscita di “Bad Habits”, ma non è comunque un elemento né sufficiente né risolutivo.
Il solo strumentale, venendo meno la ricchezza timbrica e d’incastri tipica delle improvvisazioni d’insieme, abbisogna da parte dello strumentista di alcune qualità in grado di sopperire alla povertà della formula. È qui che entrano in gioco i meriti di uno strumentista che sa tener perfettamente testa all’impegno che s’è preso: completo controllo di ance, tasti e del proprio respiro, grande fantasia nella ricerca delle soluzioni ritmico-melodiche, conoscenza approfondita degli stili che hanno fatto la storia della musica improvvisata, sono tutti aspetti che hanno ultriormente contribuito alla riuscita di un progetto tanto ambizioso quanto audace.

Mauro Verdi

http://www.sands-zine.com/recensioni.php?IDrec=2058


From Jazz Convention

La ricerca di una possibile sintesi tra l’animo dell’improvvisatore radicale e il percorso del musicista cresciuto sul repertorio della musica tradizionale calabrese. Christian Ferlaino spiega così la genesi delle nove tracce che costituiscono Bad Habits, un lavoro in solo sassofono senza compromessi e scorciatoie. I temi prendono le mosse dal materiale folkloristico: cellule sonore e linee melodiche vengono trattate secondo le “regole” dell’improvvisazione e il bagaglio musicale del sassofonista per avviare un filo narrativo davvero molto particolare e suggestivo. Il punto di partenza resta riconoscibile e costituisce, in fin dei conti, un solido riferimento tanto per l’esecutore che per l’ascoltatore nel filo narrativo del disco. Il sassofonista non reinterpreta brani né ripercorre melodie per intero, utilizza solamente spunti o elementi minimali del linguaggio musicale della tradizione: sono però i tasselli costitutivi di quel linguaggio, elementi che riescono a darne, anche in questa modalità informale, il senso espressivo.
Le cattive abitudini del titolo, in definitiva, possono essere addebitate ai lupi della copertina – e, ovviamente, del proverbio – oppure allo zampognaro come afferma il primo brano – intitolato, appunto, Le cattive abitudini dello zampognaro. Se si vuole, però, manifesta il senso di un lavoro estremamente rigoroso, condotto in totale solitudine e senza ricorrere alle possibilità offerte della tecnologia: grazie alla dedizione di Ferlaino nell’applicare i vari interventi e alla sua profonda appartenenza al linguaggio, il patrimonio sfruttato mantiene la sua coerenza mentre si offre come punto di partenza per una nuova avventura musicale.

Fabio Ciminiera

Link to original article


From Jazzflits n.270 (9 January 2017)

Het getuigt van durf om een solo-saxofoonalbum op te nemen. De Amsterdamse Italiaan Christian Ferlaino heeft dat, en het is hem met ‘Bad Habits’ zelfs gelukt om een plaat te maken die zich onderscheidt in dit genre waar vergelijkingen al snel op de loer liggen. Zoals veel collega’s die hem voor gingen, maakt hij gebruik van speciale technieken en experimenteert hij, maar er is meer. Stukken als ‘Le cattive abitudini dello zampognaro’ en ‘Right?’ getuigen van een groot gevoel voor lyriek, en ‘All’s well that ends well’ zou je zelfs een ballad kunnen noemen. Ook maakt Ferlaino gebruik van zijn kennis van de volksmuziek in Calabrië, waar hij vandaan komt. De invloeden zijn niet heel rechtstreeks terug te vinden, maar in ‘Cutting grace’ doet met het gebruik van bourdontonen denken aan doedelzakmuziek, en in ‘The Jaw trick’ horen we in de ritmiek iets volksdansachtigs.
Herman te Loo

http://jazzflits.nl/jazzflits15.01.pdf

English translation

Recording a solo saxophone album gives evidence of courage. The Amsterdam-Italian Christian Ferlaino has it, and he succeeded, with ‘Bad Habits’, in making a disc which is distinguished in this genre, where comparisons quickly lie in wait. He uses special techniques and he experiments, but there is more. Pieces like ‘Le Cattive Abitudini dello zampognaro “and” Right?” demonstrate a great sense of lyricism, and “All’s well that ends well” could even be called a ballad. Ferlaino also uses his knowledge of folk music from Calabria, where he comes from. The influences can’t be traced back very directly, but in “Cutting grace” makes you think to bagpipe music with the use of drone tones, and in in the rhythms of ”The Jaw trick” we hear something folk-dance-like.
Herman te Loo


From Draai om je Oren (January 2017)

Naar eigen zeggen heeft altsaxofonist Christian Ferlaino met dit soloalbum een brug willen slaan tussen de volksmuziek uit Calabria (die hij bestudeerde) en de vrije improvisatiemuziek. Tot dusver hield hij die twee werelden altijd zorgvuldig gescheiden. Ik neem aan dat Ferlaino mij haarfijn zou kunnen uitleggen waar precies je die schakelingen en kruisbestuivingen zou kunnen vinden, maar vooralsnog kan ik er weinig chocolade van fabriceren.

Om te beginnen hoor ik nergens de specifieke (tarantella)ritmen die uit Italiës tenen komen. Met enige goede wil kan ik volkswijsjes destilleren uit ‘Cutting Grace’, met zijn hoboachtige geluid, of uit ‘The Jaw Trick (For Nicola)’, met zijn beverige karakter. En een slaapliedje hier en daar wil ook nog wel lukken. Maar daar houdt het wel mee op. Het grappige is dat ik op zijn vorige album, ‘New Dog’, wél echo’s waarnam van de orgelende accordeons die kenmerkend waren en zijn voor de populaire muziek uit Calabria.

Wat resteert is een soort nawoord bij het geluidsonderzoek waarmee we in de jaren zeventig werden opgezadeld. Voor elk nummer lijkt de saxofonist/componist een andere parameter te hebben gekozen. Een specifieke blaastechniek of een consequente afwisseling van noten. Zo horen we in ‘All’s Well That Ends Well’ noten die vergezeld gaan van hun zwakke echo’s, als een schaduwspel waarin het duister het licht contouren geeft. ‘The Thesaurus Of Musical Invective’ draait uit op een amechtige draaimolen, waarin Ferlaino twee schurende melodieën simultaan speelt, circulair ademhalend.

Ik zal de komende zomer de kermis van Corigliano persoonlijk moeten bezoeken, er zit niets anders op.

Eddy Determeyer.

https://draaiomjeoren.blogspot.co.uk/2017/01/cd-christian-ferlaino-bad-habits.html

English translation

In his own words, alto saxophonist Christian Ferlaino, with this solo album, wanted to bridge the gap between folk music from Calabria (which he studied) and free improvised music. So far, he always kept the two worlds carefully separated. I suppose Ferlaino could meticulously explain to me where exactly you might find these connections and crossovers, but for now I can fabricate little chocolate.

To start with, I hear nothing specific (tarantella) rhythms coming from Italy’s toes. With some good will, I can distill folk tunes from ‘Cutting Grace’, with his oboe-like sound, or’ The Jaw Trick (For Nicola)”, with its shaky character. And I want to grant him also a lullaby here and there. But it stops there. The funny thing is that I indeed recognised on his previous album, ‘New Dog’, echoes of the organ-like accordions which are distinctive of popular music from Calabria.

What remains is kind of an epilogue to the sound research which we were palmed off in the seventies. For each song, the saxophonist / composer seems to have chosen a different parameter. A special blowing technique or a consistent variety of notes. So, we hear in ‘All’s Well That Ends Well’ notes accompanied by their weak echoes, like a play of shades in which darkness gives light contours. ‘The Thesaurus Of Musical Invective’ turns out to be a feeble carousel, in which Ferlaino simultaneously plays two abrasive melodies, in circular breathing.

Next summer I must visit in person the fair of Corigliano, there is nothing else.

Eddy Determeyer.